Termeni & Conditii GBC de utilizare a siteului lampa-videoproiector.ro

  Inapoi  
 

Termenii si conditiile generale de afaceri cuprinse in aceasta pagina se vor aplica tuturor vanzarilor de bunuri si servicii de catre compania GBC EXIM SRL (GBC®) cu sediul in Bucuresti 011276, str. Eugen Lovinescu nr. 14, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/9735/2002, avand cont: RO32BTRL04701202N09686XX, deschis la Banca Transilvania, C.I.F. RO 14916025, tel. 021.667.26.41, fax: 021.667.26.40, email info@gbc.ro.


Definitii
   • furnizor si beneficiar - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul acord;

In prezentul acord urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

   • produse - echipamentele si orice alte bunuri, cuprinse in Lista de Preturi Generala a Furnizorului sau oferte de produse care nu fac obiectul Listei de Preturi Generala a Furnizorului, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze beneficiarului;

   • servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de furnizarea si instalarea produselor, cum ar fi design-ul, proicatarea si schemele bloc ale solutiilor, transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica in perioada de garantie si post-garantie, manualele de utilizare si mentenanta ale sistemelor si orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract;

   • anexa - documentul care se incheie intre parti in urma confirmarii continutului comenzii de catre Furnizor, si in baza caruia se emite factura. Anexa contine informatiile din comanda precum si orice alte conditii agreate de parti cu privire la livrarea, instalarea, punerea in folosinta si plata Produselor;

   • pretul - pretul produselor si al serviciilor furnizorului, asa cum sunt acestea definite in ultima lista de preturi emisa de furnizor, pe site-urile acestuia sau in oferte individuale emise. Pretul nu are valoare contractuala si poate suferi modificari fara notificare prealabila in functie de politica interna a furnizorului sau relatia cu producatorii/furnizorii acestuia;

   • termenul livrarii/prestarii - inseamna pentru fiecare Produs/Serviciu intervalul in care Produsul/Serviciul este livrat/prestat in conformitate cu prevederile Anexelor la Contract;

   • forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti;

   • zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

Obligatiile principale ale furnizorului

Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele si sa presteze serviciile la standardele si performantele prezentate.

GBC este membru cu drepturi depline AVIXA si PSNI, avand experienta internationala in design-ul, proiectarea, executia si mentenanta sistemelor integrate si garantand prestarea serviciilor la cele mai inalte standarde internationale.

Daca din motive independente de vointa furnizorului termenul de livrare se decaleaza, acesta este obligat sa comunice noul termen de livrare Beneficiarului in cel mai scurt timp.

Pentru comenzile care nu pot fi onorate din stocul curent, Furnizorul isi rezerva dreptul de a factura o cota parte din valoarea acestora cu titlul de avans.

Furnizorul se obliga sa respecte cerintele legale de sanatate si securitate in munca si situatii de urgenta cu privire la riscurile la care poate fi expus personalul care presteaza activitate in incinta societatii utilizatoare.

Obligatiile principale ale beneficiarului

Beneficiarul se obliga sa receptioneze produsele in termenul si conditiile convenite.

Beneficiarul are obligatia de a efectua plata la termen si integral catre furnizor. Instrumentele de plata vor fi OP, BO sau CEC, dupa caz. Termenul de plata acceptat de parti va fi detaliat in anexele comenzilor in functie de istoricul, bonitatea financiara a clientului si analiza financiara pe care furnizorul o efectueaza. Toate platile se fac in contul GBC mai sus mentionat. Platile se considera efectuate atunci cand contravaloarea lor se regaseste in conturile furnizorului. Intarzierile la plata sunt penalizate conform contractului comercial dintre parti, pot genera costuri suplimentare si conduc automat la pierderea limitei de credit si a termenului de plata pentru viitoare comenzi.

Sa informeze furnizorul despre starea reala si de fapt a locatiilor unde se executa instalarea pentru evaluarea corecta a costurilor de manopera.

Sa nu induca furnizorul in eroare furnizand informatii false sau neconforme cu realitatea pentru evitarea sau reducerea unor costuri de manopera.

Nerespectarea punctelor de mai sus obliga beneficiarul sa:

   • Suporte costuri suplimentare de manopera;
   • Suporte sistarea lucrarilor pana la rezolvarea amiabila a situatiei existente;
   • Efectueze plata integrala a marfurilor receptionate, dar neinstalate daca divergentele nu s-au rezolvat pe cale amiabila in cel mult 48 de ore;
   • Suporte taxe pentru paza si depozitare pe fiecare zi / ora de intarziere a platii integrale a pretului atat timp cat bunul inca se afla in proprietatea si / sau posesia GBC, preturile actualizate percepute pentru depozitare fiind disponibile pe site-ul helpdesk.gbc.ro.

Pana la plata lor integrala, bunurile raman proprietatea furnizorului.

In cazul anularii unei comenzi pana la data la care devine iminenta livrarea si pentru care s-a platit un avans, avansul este in intregime nereturnabil.

Comenzile procesate si care din punct de vedere logistic sunt in executie fara posibilitatea de anulare (expediate din depozitele producatorilor, furnizorilor, receptionate in depozite GBC, in tranzit sau orice alta conditie care face iminenta livrarea produselor) nu pot fi anulate si beneficiarul are obligatia de a receptiona produsele in termenele stabilite prin contract sau in maxim 5 zile de la notificarea furnizorului. Pentru intarzieri in receptionarea marfurilor furnizorul aplica o penalitate de 0.5% per zi din valoarea de vanzare a marfurilor, reprezentand servicii logistice si compensatii.

Alte clauze

GBC este o companie certificata ISO 14001. Deseurile de ambalaje (hartie, carton, plastic etc.) sunt preluate de catre beneficiar cu obligatia respectarii prevederilor de protectie a mediului, in vigoare.

Beneficiarul se obliga sa instruiasca furnizorul cu privire la cerintele legale de sanatate si securitate in munca si situatii de urgenta, avand in vedere riscurile de accidentare si de imbolnavire profesionala la care poate fi expus in incinta societatii beneficiarului;

Beneficiarul raspunde de eventuale incidente/accidente de munca ale furnizorului pe timpul desfasurarii activitatii in incinta societatii beneficiare.

Garantia si returnarea produselor

Garantia produselor este suportata integral de catre furnizor. Perioada pentru care se ofera garantie este tratata in cadrul anexelor aferente fiecarui contract sau punctual in documentele care insotesc livrarea pentru toate celelalte comenzi. Conditiile de asigurare a garantiei sunt publice la adresa: https://www.gbc.ro/politica_garantie.

Garantia este asigurata exclusiv prin http://helpdesk.gbc.ro. GBC ofera servicii de mentenanta preventiva sau corectiva, cu SLA dedicat. Pentru cotatii individuale, putem fi contactati prin email la info@gbc.ro.

Politica de returnare a produselor si procedura RMA sunt disponibile la adresa: https://www.gbc.ro/politica_retur.

Serviciile nu pot fi returnate. Licentele software si orice alt tip de licenta, configurare, aplicatie software nu pot fi returnate.

Receptie, inspectii, teste, instalari

Beneficiarul sau reprezentantul sau imputernicit are dreptul de a inspecta si/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract. Reprezentantii Beneficiarului au obligatia sa verifice produsele din punct de vedere cantitativ si al integritatii ambalajelor in momentul receptiei. In urma inspectiei, partile au obligatia de a semna Procesul Verbal de Receptie Cantitativa si Procesul Verbal de Receptie Calitativa, puse la dispozitie de furnizor.

Receptia bunurilor se va face in prezenta reprezentantilor celor doua parti contractante sau pe baza actelor de expeditie in cazul livrarilor prin curierat.

Copyright GBC

Dreptul de copyright, brevet sau alte drepturi de proprietate intelectuala (numite in continuare „Drepturi”) direct sau indirect legate de serviciile prestate vor ramane in proprietatea Furnizorului. Nici un titlu sau drepturi de proprietate legate de Servicii nu sunt si nu vor fi transferate Beneficiarului. Dintre acestea enumeram:

   • Designul solutiei propuse;
   • Proiectarea, proiectul sau alte documente tehnice de specialitate emise de GBC;
   • Schemele bloc ale solutiilor;
   • Designul, interfata, programarea si configuratia echipamentelor pentru care aceste lucrui sunt necesare: unitati si tablete de control, unitati DSP etc.

Violarea acestor drepturi va fi tratata conform legislatiei din tara furnizorului.

Livrarea si documentele care insotesc produsele

Furnizorul va transmite beneficiarului documentele care insotesc produsele:

   • factura fiscala;
   • aviz de expeditie (dupa caz);
   • procesul verbal de receptie cantitativa a produselor si receptia serviciilor (dupa caz);
   • procesul verbal de receptie calitativa;
   • certificatul de garantie.

Certificarea de catre beneficiar a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se face dupa receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare conform celor mentionate in prezentul acord.

Forta majora

Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul acord, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

Solutionarea litigiilor

Beneficiarul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, beneficiarul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti din Romania de la sediul furnizorului.

Rezilierea contractului

Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul acord de catre una dintre parti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de furnizare si de a pretinde plata de daune-interese.

Comunicari

Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului acord, trebuie sa fie transmisa in scris.

Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

Prin acceptarea Termenilor si Conditiilor Generale de Afaceri, beneficiarul consimte in mod expres si neechivoc ca datele cu caracter personal sa fie stocate si prelucrate de GBC in scopuri de informare si marketing. Datele personale completate vor fi folosite in conformitate cu legislatia in vigoare si nu vor fi facute publice niciunei terte parti fara acordul beneficiarului. Stocarea datelor se face intr-un mod sigur si orice bresa de securitate va fi anuntata. Beneficiarul are dreptul de a-si retrage consimtamantul fara notificare prealabila.

Legea aplicabila Termenilor si conditiilor generale de afaceri

Acest acord va fi interpretat conform legilor din Romania.

Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, directivele GDPR si modul de gestionare a acestora poate fi consultata in pagina: https://www.gbc.ro/politica_confidentialitate.

Politica de informare despre cookies

Politica de informare despre cookies poate fi consultata accesand link-ul: https://www.gbc.ro/politica_cookies.